Home 1920w

A. Basic electric welding (hàn điện cơ bản) và hàn nâng cao lên (6G)

I. Lý thuyết: hàn cơ bản .từ 1F-2F-3F-4F-1G-2G-3G

  • An toàn về hàn
  • Nguyên lý hồ quang.
  • Phương pháp hàn
  • Thiết lập dòng điện hàn
  • Thiết bị hàn. phụ kiện hàn
  • Vật liệu hàn
  • Các loại mối ghép của hàn góc
  • Tư thế hàn
  • Các khuyết tật trong hàn
  • Bài kiểm tra về lý thuyết

II. Thực hành

  • Hàn thực hành: 1F – 2F – 3F – 4F – 1G – 2G – 3

B . Hàn nâng cao từ 4G tôn tấm (plate) ống (Pipe)5G-6G

I . Lý thuyết

  • Cấu trúc kim loại học của mối hàn
  • Ký hiệu mối hàn.và tam giác. cạnh hàn
  • Biến dạng trong hàn
  • Các loại mối ghép của mối hàn đối đầu
  • Kỹ thuật hàn 4G (hàn trần)
  • Kỹ thuật.kỹ năng mối hàn 5G
  • Thiết lập dòng điện .với các loại que hàn khác nhau
  • Vật liệu hàn (vật liệu cơ bản )(vật liệu điền đầy.que hàn đặc điểm và tính chất)
  • Kỹ thuật hàn 6G (ống.tư thế 45°)

II. Thực hành:

Hàn thực hành: từ 4G –5G – 6G

Máy cắt tự động xách tay (Máy cắt con rùa)

  • 1. Dòng oxy cắt
  • 2. Dòng hỗn hợp khí cháy
  • 3. Ngọn lửa nung nóng
  • 4. Rãnh cắt
  • 5. Phôi hàn

LÝ THUYẾT

  • Cách sự dụng về đèn cắt bằng tay,hoạc con rùa
  • Tính áp lực hổn hợp khí cắt cho phù hợp với rãnh cắt và vật liệu,có chiều dày,hoặc mỏng
  • Thông số của các loại đèn cắt,mỏ cắt (bép cắt)
  • An toàn khi sủ dụng về đèn cắt,và cách bảo qoản thiết bị cắt Oxygen & Gas hoặc axetylen
BOOK THIS COURSE