PVD Training tích cực hưởng ứng các hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

z5405541790196 4bf58914ff548d90eabb345c98759224

Thực hiện kế hoạch số 1480/KH-DKVN-CDDK ngày 13/03/2024 của Tập đoàn – Công đoàn Dầu khí Việt nam và Kế hoạch số 243/KHLT-PVD-CĐPVD ngày 03/04/2024 của Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí về việc  tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân – Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

.z5407599935998 4b46d0493a61b8e6f1246e7ff1954338

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân – Triển khai nghị quyết”, ngay từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Công ty PVD Training đã xây dựng kế hoạch và tham gia, tổ chức các hoạt động hưởng ứng tích cực. Các hoạt động được chú trọng tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho NLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo An toàn – Vệ sinh lao động góp phần xây dựng văn hoá an toàn nơi làm việc.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.