How to keep distance while driving properly – OPITO SAFE DRIVING AT WORK TRAINING

How to keep distance while driving properly

OPITO – SAFE DRIVING AT WORK TRAINING

“To determine a safe following distance while driving, one of the most commonly used rules is the 2-second rule. Variations of this rule can extend to 3, 4, or even 5 seconds, depending on the actual operating conditions. However, the method for determining the following distance remains the same.

So, how do you determine the 2-second gap with the car in front of you? Firstly, observe the car in front of you as it passes a fixed point, such as a sign or a tree, to establish your own reference point. Then, begin counting to 2 seconds. If, after your calculation, your car has not yet reached the reference point you selected, you are maintaining a safe following distance.”

Joining with us for an OPITO standard course and make sure your driving skill is aligned with industry standards.

==================================

Xác định khoảng cách an toàn khi lái xe thực tế bằng cách như sau:

1. Một trong những quy tắc xác định khoảng cách an toàn được sử dụng phổ biến nhất là quy tắc 2 giây. Các biến thể của quy tắc này là có thể mở rộng lên 3, 4, 5 giây tùy theo điều kiện vận hành thực tế. Tuy nhiên, phương pháp xác định là hoàn toàn giống nhau.

2. Vậy làm thế nào để xác định được khoảng cách 2 giây với xe phía trước? Đầu tiên, bạn nhìn vào xe trước mình chạy qua một điểm cố định nào đó như biển báo, cái cây… để làm cột mốc cho riêng mình. Sau đó bắt đầu đếm đến 2 giây. Nếu nhẩm xong mà xe bạn chưa tới mốc bạn chọn trước thì đó là khoảng cách an toàn.

Hãy tham gia khóa học SAFE DRIVING AT WORK TRAINING (Theo chuẩn OPITO) để nắm được các kiến thức vận hành, lái xe an toàn theo các tiêu chuẩn toàn cầu.

Contact us:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.